Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Irish/Gaeilge

Foramharc ar an Ábhar:

Is féidir le foghlaimeoirí staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ina rogha de thrí chúrsa don Ardteistiméireacht.

Is iad seo a leanas aidhmeanna ginearálta na gcúrsaí:

  • Scileanna teanga na bhfoghlaimeoirí a bhuanú, a dhoimhniú agus a fhorbairt a thuilleadh de réir a acmhainne i dtreo is go mbeidh ar a gcumas páirt ghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach atá mar aidhm náisiúnta ag an rialtas
  • Deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí na scileanna teanga a shealbhú agus a fhorbairt de réir a n-acmhainne
  • Léargas a thabhairt d’fhoghlaimeoirí ar shaíocht Ghaelach na hÉireann agus deiseanna a chur ar fáil dóibh é seo a bhlaiseadh tríd an teanga, an gceol, an stair agus tríd an litríocht
  • Féinmheas agus fénmhuinín na bhfoghalimeoirí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar a bhféiniúacht agus ar a n-oidhreacht chultúrtha
  • Meon dearfa i leith na teanga a chothú agus dearcadh dearfa ar fhoghlaim teangacha a chothú sna foghlaimeoirí
  • Taitneamh agus spreagadh intleachtúil agus mothúchánach a thabhairt d’fhoghlaimeoirí
  • Foghlaimeoirí a ullmhú chun páirt a ghlacadh i saol na hoibre arb í an Ghaeilge gnáth-theanga chumarsáide na hoibre nó na gairme sin

Ábhar

Cuirtear ábhar na gcúrsaí ar fáil i siollabais atá dírithe ar an mBonnleibhéal, ar an nGnáthleibhéal agus ar an Ardleibhéal. Leagtar béim láidir ar an gcumarsáid mar chuspóir teagaisc.

Déantar soláthar ar an réimse teanga atá riachtanach chun na cuspóirí cumarsáide a chur i gcrích. Tugtar liostaí de thopaicí le húsáid mar mheán chun cumas cumarsáide na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt. Cuirtear béim ar ghníomhaíochtaí agus ar raon leathan de thascanna atá bunaithe ar théacsanna aiceanta labhartha agus scríofa. Leagtar béim ar fhorbairt Fheasacht Teanga agus Fheasacht Chultúir na bhfoghlaimeoirí sna cúrsaí seo freisin.

I gcás an Ghnáthleibhéil agus an Ardleibhéil, ní mór d’fhoghlaimeoirí saothrú a dhéanamh ar théacsanna próis agus filíochta. Déanann lucht an Ardleibhéil staidéar ar théacsanna breise próis agus filíochta chomh maith le staidéar teoranta ar Stair na Gaeilge.

Measúnacht

Is féidir le hiarrthóirí tabhairt faoi scrúdú na Gaeilge ina rogha de thrí leibhéal don Ardteistiméireacha – Bonnleibhéal, Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal mar a leanas:

Labhairt: Béaltriail ag gach leibhéal

Claustuiscint: Triail chluastuisceana ag gach leibhéal

Scríobh: Scrúdú scríofa ina bhfuil léamhthuiscint agus tascanna éagsúla ceapadóireachta le comhlíonadh ag gach leibhéal

Prós agus Filíocht: i gcás an Ardleibhéil agus an Ghnáthleibhéil, déantar scrúdú ar théacsanna próis agus filíochta de réir na gcritéar atá leagtha síos. Bíonn téacsanna breise próis agus filíochta agus topaicí a bhaineann le Stair na Gaeilge san áireamh i gcás an Ardleibhéil ,

Doiciméadú

PDFSiollabas Gaeilge na hArdteistimeireachta (Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal)
PDFSiollabas Gaeilge na hArdteistiméireachta (Bonnleibhéal)
PDF Treoirlínte mar Thaca le Múineadh an Chúrsa Leasaithe Litríochta – currently unavailable

Dréacht-threoirlínte do mhúinteoirí

Naisc ghaolmhara

Coimisiún na Scrúdaithe Stáit
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Board Scannán na hÉireann
Teangacha sa Churaclam iar-bhunoideachais: plécháipéis
Review of languages in the post-primary curriculum: report on the first phase of the review

An Triail – Achoimre

January 9, 2015 |

An Triail – Máiréad Ní Ghráda

Údar

Scríobh Máiréad Ní Ghráda an dráma seo. Rugadh í in aice le hInis, Co. An Chláir sa bhliain 1896. Fuair sí scoláireacht chun freastal ar Choláiste na hOllscoile i mBaile Átha Cliath agus … Read More

Gaeilge 24- Irish for a Day!

November 11, 2014 |

The Challenge The aim of this challenge is to inspire young people to speak Irish for 24 hours: at home, at school, in shops, with businesses, around their hometown, in sports clubs, at youth clubs and everywhere else too!

The … Read More

Cabhair le Ceisteanna

February 9, 2014 |

Ceisteanna

Read More